การนิเทศภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางป้องกันถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติตามรูปแบบต่างๆ  เช่น แผ่นดินไหวลมพายุ น้ำท่วม น้ำป่า เป็นต้น และภัยจากยานพาหนะ เช่น  การเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย/สะพานลอย  การปฏิบัติตามกฎจราจร  และการสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ผู้เรียนรู้จักใช้สติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกต้องปลอดภัย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
7 ก.ค. 66 | รับชม : 53 ครั้ง