• 1-12-66.png

  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

 • 19-11-2566.png

  โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

 • 7-11-2566 30000.png

  การรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อพัฒนาโรงเรียน

 • 7-11-2566 ทอดกฐิน.png

  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

 • 28-10-2566.png

  การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 • 12-10-66 -1.png

  การอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 • 11-10-2566.png

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 7-10-66.png

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 50BE4911-126B-49FE-BFA7-534100DDF9F8.png

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ITA Online ปีงบประมาณ 2566

 • 1695221662-.png

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม โครงการเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ทันกัญ (ชา) โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร