ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 0 0
ข้าราชการครู 5 11 16
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 5 13 18
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 8 17 25
รวมทั้งหมด 8 17 25