การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนนักเรียนรวม

คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรวม มาตรวจและเยี่ยมชมชั้นเรียน ทุกชั้น ที่มีเด็กพิเศษเรียนรวม