กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566