วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ 

    มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  รู้เท่าทันเทคโนโลยีบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 

พันธกิจ

     1. พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะชีวิต ความเป็นไทยเน้นคุณธรรมสู่วิถีความพอเพียง
     2. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ    การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
     3. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยี และสามารถผสมผสานองค์ความรู้ เพื่อผลิตหรือสร้างงานอย่างสร้างสรรค์
     4. พัฒนาองค์กร อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
     5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
     6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตสำนึกในพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

เป้าประสงค์

     1. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
     2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด
     3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
     4. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นครูในศตวรรษที่ 21