กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวนภาพรรณ  คงคาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชาทาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ปลุกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยให้รู้จักสามัคคี มีจิตสำนึกสารธณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

 
16 ต.ค. 63 | รับชม : 225 ครั้ง