การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วันที่ 4-31 ม.ค. 64

????การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 4-31 มกราคม พ.ศ.2564ให้ผู้เรียนเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน/ใบความรู้ (ON Hand) ตามที่ครูประจำวิชาได้มอบหมายและเลื่อนวันเปิดเรียนเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

????ผู้ปกครองสามารถประสานครูประจำชั้นผ่านทางไลน์กลุ่มห้องเรียน หรือโทรศัพท์ เพื่อรับใบงาน/ใบความรู้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

30 ธ.ค. 63 | รับชม : 219 ครั้ง