จดหมายข่าวการนิเทศภายใน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความhttps://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/324467032_667727498429391_5762668102101998653_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=B7RS_rD8oE0AX-9wK61&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=00_AfDpyf6EVXD0DAOKxau3eTxnunuZB2dpcC0tctFpwcMvEA&oe=63FAE692" />
7 ม.ค. 66 | รับชม : 146 ครั้ง