จดหมายข่าวการนิเทศภายใน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คนhttps://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/327078614_941756420586770_6420896003483343273_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=XtO9XTVThJ8AX-TcZju&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=00_AfANw0gK4kWN1he388ifu6Jg8FxZUdO9NzNPUCmS075DTA&oe=63FB828A" />
3 ก.พ. 66 | รับชม : 182 ครั้ง