การสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความhttps://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/329035663_1179115436300401_6451059182238448724_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=296hX-Dtnl8AX_Ih1_B&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=00_AfBUp85XqV8iFbSBIS4zD_x3wSGpqOKj3Zr8qUsASY_EaQ&oe=63FBEED0" />
10 ก.พ. 66 | รับชม : 176 ครั้ง