ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 6 กรกฎคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการลงพื้นที่พิจารณาสภาพจริงของโรงเรียน
ในการนี้ ประธานสภานักเรียน คณะกรรมการ และครูผู้รับผิดชอบนำเสนอกิจกรรมที่ใช้ในขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนา และส่งเสริมพฤติกรรมการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย  3 ลักษณะ คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม
และปัญญาธรรม ส่งผลให้โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง
ระดับ
สพท. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับ สพฐ.ต่อไป 
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
12 ก.ค. 66 | รับชม : 31 ครั้ง