ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

     จากความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยดีตลอดมา ทำให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน และร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ผู้เรียนในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐม เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา2565 
  ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
16 ก.ค. 66 | รับชม : 35 ครั้ง