ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ