ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอนุศักดิ์ อินแสง ครู (คศ.1)
2 นายวิสรุต สุวรรณสันติสุข ครู
3 นายอำนาจ กาญจโนทัย ครูผู้ช่วย
4 นายภาสพงศ์ ไคลมี ครูผู้ช่วย
5 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ วุฒิปะพันธ์พงศ์ ครูผู้ช่วย
6 นายธีระพงษ์ ลบแย้ม ครู
7 นางสาวประติมา เทศพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
8 นางอรวิล นรขุน ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
9 นางสาวพรวรัตม์ ชิดสิน ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
10 นางสาววรรณภา ลูกอินทร์ ครู (คศ.1)
11 นางกาญจนา สุจจิตร์จูล ครู (คศ.1)
12 นางสาวศานตมล พุ่มรินทร์ ครูชำนาญการ (คศ.2)
13 นางสาวอรอุมา หนุนภักดี ครู (คศ.1)
14 นางสายทอง อินทรมณี
15 นางสาวกัญญารัตน์ เจริญมี ครูชำนาญการ (คศ.2)
16 นางสาวพรทิพย์ ศรียี่สุ่น ครูผู้ช่วย
17 นางสาวกัญญชิสา กานต์ทวีพงศ์ ครูผู้ช่วย
18 นางสาวน้ำอ้อย ทำดี ครูผู้ช่วย
19 นางสาวณวัลยา คงถาวร