ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอำนาจ กาญจโนทัย ครูผู้ช่วย
2 นายวิสรุต สุวรรณสันติสุข ครูผู้ช่วย
3 นายพสุ ไก่แก้ว ครู (คศ.1)
4 นายอนุศักดิ์ อินแสง ครู (คศ.1)
5 นายภาสพงศ์ ไคลมี ครูผู้ช่วย
6 นายธีระพงษ์ ลบแย้ม ครู
7 นายเจน เอี่ยมสุวรรณ พนักงานบริการ
8 นางอรวิล นรขุน ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
9 นางสาวกัญญารัตน์ เจริญมี ครูชำนาญการ (คศ.2)
10 นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ
11 นางสาวกัญญชิสา กานต์ทวีพงศ์ ครูผู้ช่วย
12 นางสาวน้ำอ้อย ทำดี ครูผู้ช่วย
13 นางสาวณวัลยา คงถาวร
14 นางสาววรรณภา ลูกอินทร์ ครู (คศ.1)
15 นางสาวณัฐรดา ขุนศรี ครู (คศ.1)
16 นางสาวพิมพา บุตรอินทร์ ครู (คศ.1)
17 นางกาญจนา สุจจิตร์จูล ครู (คศ.1)
18 นางสาวศานตมล พุ่มรินทร์ ครูชำนาญการ (คศ.2)
19 นางสาวอรอุมา หนุนภักดี ครู (คศ.1)
20 นางสายทอง อินทรมณี
21 นางสาวชุติมา ตะโกพ่วง ครู (คศ.1)
22 นางสาวพรวรัตม์ ชิดสิน ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
23 นางสาวประติมา เทศพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
24 นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ
25 นางสาวณัฐพร พิชญากร ครูผู้ช่วย
26 นางสาวพรทิพย์ ศรียี่สุ่น ครูผู้ช่วย