ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ
2 นางสาวประติมา เทศพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
3 นางอรวิล นรขุน ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
4 นางสาวพรวรัตม์ ชิดสิน ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
5 นางสาววรรณภา ลูกอินทร์ ครู (คศ.1)
6 นางกาญจนา สุจจิตร์จูล ครู (คศ.1)
7 นางสาวศานตมล พุ่มรินทร์ ครูชำนาญการ (คศ.2)
8 นางสาวอรอุมา หนุนภักดี ครู (คศ.1)
9 นางสายทอง อินทรมณี
10 นางสาวกัญญารัตน์ เจริญมี ครูชำนาญการ (คศ.2)
11 นางสาวพรทิพย์ ศรียี่สุ่น ครูผู้ช่วย
12 นางสาวกัญญชิสา กานต์ทวีพงศ์ ครูผู้ช่วย
13 นางสาวน้ำอ้อย ทำดี ครูผู้ช่วย
14 นางสาวณวัลยา คงถาวร
15 นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ
16 นางสาวณัฐพร พิชญากร ครูผู้ช่วย