O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 2. พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
 3. พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
 4. พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 5. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 
6. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
 
7. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
 8. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 
9. พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 
10. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
 
11. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
 
12. คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2553
 
13. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 
14. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
 
15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
16. ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าดู : 387 ครั้ง