โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ยินดีต้อนรับสู่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)