ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดมะเกลือ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ทั่วไป 24 ก.พ. 67
2 พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ทั่วไป 24 ก.พ. 67
3 การประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียนของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 18 ก.พ. 67
4 ติดตามความพร้อมประเมินความสามารถทางการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 9 ก.พ. 67
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การนิเทศภายในประจำ การนิเทศภายในประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั่วไป 2 ก.พ. 67
6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 26 ม.ค. 67
7 การตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั่วไป 20 ม.ค. 67
8 นับถอยหลังการทดสอบ O-NET/RT-NT ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 17 ม.ค. 67
9 ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ทั่วไป 13 ม.ค. 67
10 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (Children?s2Day) ทั่วไป 13 ม.ค. 67
11 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (Children?s2Day) ทั่วไป 13 ม.ค. 67
12 จดหมายข่าว การทำบุญถวายภัตตาหารเพล และตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2567 ทั่วไป 7 ม.ค. 67
13 จดหมายข่าวนิเทศภายใน ประจำเดือนมกราคม 2567 ทั่วไป 7 ม.ค. 67
14 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ทั่วไป 27 ธ.ค. 66
15 ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2 ทั่วไป 15 ธ.ค. 66
16 การนิเทศภายใน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ทั่วไป 8 ธ.ค. 66
17 การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2566 ทั่วไป 8 ธ.ค. 66
18 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ทั่วไป 1 ธ.ค. 66
19 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ทั่วไป 19 พ.ย 66
20 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทั่วไป 7 พ.ย 66
21 การรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อพัฒนาโรงเรียน ทั่วไป 7 พ.ย 66
22 การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 28 ต.ค. 66
23 การอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั่วไป 12 ต.ค. 66
24 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 11 ต.ค. 66
25 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 7 ต.ค. 66
26 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ITA Online ปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 23 ก.ย. 66
27 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม โครงการเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ทันกัญ (ชา) โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ทั่วไป 20 ก.ย. 66
28 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป 17 ก.ย. 66
29 SOFT POWER? สภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่สากลกิจกรรม ?TSC เทศกาลดี ๆ ที่บ้านฉัน? ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั่วไป 7 ก.ย. 66
30 การนิเทศภายใน ประจำเดือน กันยายน 2566 ทั่วไป 7 ก.ย. 66
31 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั่วไป 3 ก.ย. 66
32 ตลาดนัดอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ทั่วไป 28 ส.ค. 66
33 กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั่วไป 27 ส.ค. 66
34 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั่วไป 27 ส.ค. 66
35 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั่วไป 27 ส.ค. 66
36 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 19 ส.ค. 66
37 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 12 ส.ค. 66
38 การนิเทศภายใน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ทั่วไป 6 ส.ค. 66
39 การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ทั่วไป 29 ก.ค. 66
40 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ทั่วไป 29 ก.ค. 66
41 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั่วไป 28 ก.ค. 66
42 ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.ค. 66
43 ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ทั่วไป 12 ก.ค. 66
44 การนิเทศภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ทั่วไป 7 ก.ค. 66
45 จดหมายข่าว การจัดนิทรรศการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ทั่วไป 28 มิ.ย. 66
46 จดหมายข่าว กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 24 มิ.ย. 66
47 การประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 13 มิ.ย. 66
48 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 13 มิ.ย. 66
49 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย ทั่วไป 9 มิ.ย. 66
50 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานคัดกรอง นักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน พิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ ทั่วไป 9 มิ.ย. 66
51 ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 8 มี.ค. 66
52 การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ประเทศไทย ทั่วไป 17 ก.พ. 66
53 การสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ทั่วไป 10 ก.พ. 66
54 จดหมายข่าวการนิเทศภายใน ทั่วไป 3 ก.พ. 66
55 จดหมายข่าวงานอนามัยโรงเรียน ทั่วไป 29 ม.ค. 66
56 จดหมายข่าวโครงการก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้พลังงาน ทั่วไป 29 ม.ค. 66
57 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก (เรียนรวม) ม.1-3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ทั่วไป 27 ม.ค. 66
58 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี ทั่วไป 27 ม.ค. 66
59 จดหมายข่าววันเด็กแห่งชาติ ทั่วไป 18 ม.ค. 66
60 จดหมายข่าวการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ทั่วไป 7 ม.ค. 66
61 จดหมายข่าวการนิเทศภายใน ทั่วไป 7 ม.ค. 66
62 แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 12 พ.ค. 65
63 นัดหมายสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 ตรวจ ATK ทั่วไป 28 พ.ย 64
64 รับเอกสารประกอบการเรียน 9 พ.ย. 64 ทั่วไป 6 พ.ย 64
65 กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 29 ต.ค. 64
66 นัดหมายรับอาหารเสริม(นม) และรับเงินค่าอาหารกลางวัน 11 ต.ค. 64 ทั่วไป 10 ต.ค. 64
67 ประชาสัมพันธ์วันรับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ วันที่ 9 ก.ย. 64 ทั่วไป 17 ก.ย. 64
68 โรงเรียนจึงเลื่อนวันเปิดเรียนและนัดหมายให้นักเรียนมารับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ อาหารเสริม(นม) และเงินค่าอาหารกลางวัน ทั่วไป 30 มิ.ย. 64
69 เลื่อนวันเปิดเรียน และรับเอกสารประกอบการเรียนรู้ (2) ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
70 ประชาสัมพันธ์ การรับมอบตัว และวันเปิดเทอม 1/2564 ทั่วไป 29 พ.ค. 64
71 แจ้งขอความร่วมมือกลับมายังจังหวัดพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ทั่วไป 20 พ.ค. 64
72 โครงงานขยะสร้างมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความพอเพียง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ เหรียญทองอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั่วไป 12 มี.ค. 64
73 ประกาศเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ทั่วไป 8 มี.ค. 64
74 ประชาสัมพันธ์ หยุดเรียนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) ทั่วไป 25 ก.พ. 64
75 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 22 ก.พ. 64
76 ประชาสัมพันธ์หยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (วันตรุษจีน) ทั่วไป 11 ก.พ. 64
77 ประกาศเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 4 ก.พ. 64
78 ประกาศเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั่วไป 24 ม.ค. 64
79 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วันที่ 4-31 ม.ค. 64 ทั่วไป 30 ธ.ค. 63
80 ยกเลิกการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั่วไป 22 ธ.ค. 63
81 การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ทั่วไป 21 ธ.ค. 63
82 วิดีโอกิจกรรมปิ่นโตความดี ทั่วไป 18 ธ.ค. 63
83 แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ทั่วไป 30 พ.ย 63
84 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ทั่วไป 29 ต.ค. 63
85 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป 16 ต.ค. 63
86 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ทั่วไป 12 ต.ค. 63
87 ประกาศปรับเวลาเลิกเรียน ทั่วไป 6 ต.ค. 63
88 ประกาศหยุดเรียนวันที่ 25 กันยายน 2563 ทั่วไป 24 ก.ย. 63
89 ประชาสัมพันธ์โภชนาการต้านโรคโควิด 19 ทั่วไป 10 ก.ย. 63
90 ประกาศหยุดเรียนวันที่ 4-7 กันยายน 2563 ทั่วไป 1 ก.ย. 63
91 กิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ทั่วไป 31 ส.ค. 63
92 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ส.ค. 63
93 กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 11 ส.ค. 63
94 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ทั่วไป 24 ก.ค. 63
95 เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ทั่วไป 9 ก.ค. 63
96 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ.2 อ.3 ป.1 และม.1 ภาคเรียนที่ 1 /2563 ทั่วไป 7 มิ.ย. 63
97 แบบบันทึกนิเทศ ติดตาม ผลการทดลองเรียน DLTV สำหรับครูโรงเรียนวัดมะเกลือ ทั่วไป 19 พ.ค. 63
98 ประชุมวางแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 พ.ค. 63
99 ช่องทางการรับชม และตารางสอนออกอากาศ DLTV ทั่วไป 17 พ.ค. 63
100 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทั่วไป 12 พ.ค. 63
101 ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้โดย โรงเรียนวัดมะเกลือ ทั่วไป 12 พ.ค. 63