อัลบัมทั้งหมด

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566

วันพระราชทานธงชาติไทย 2566

ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดนิทรรศการ เผยแพร่โครงการเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้ทันกัญ (ชา)

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ ระดับชั้นป.4-ม.3

ตลาดนัดอาชีพ 2566

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองระดับชั้นป.1-ป.3

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2566

การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนนักเรียนรวม

วันแม่แห่งชาติและกิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ถวายเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่

"โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2566" ซึ

การเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 2566

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 ณ ค่ายหัตถวุฒิ ปีการศึกษา 2562