กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3