อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน

สุขภาพดี  ยิ้มง่าย  ไหว้ด้วยใจที่งดงาม
 

เอกลักษณ์โรงเรียน

ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  น่าอยู่น่าเรียน