ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 1 1
ข้าราชการครู 6 15 21
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 6 15 21
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 7 17 24
รวมทั้งหมด 7 17 24