ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นรูปพระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ หันหน้าสู่ด้านทิศตะวันออก อยู่ในวงกลมด้านในมีชื่อโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ด้านล่างในวงกลมมีชื่ออำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม