กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ ระดับชั้นป.4-ม.3

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ ระดับชั้นป.4-ม.3