ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาโรงเรียน

พัฒนาคน  พัฒนางาน  ประสานสามัคคี


คติธรรมประจำโรงเรียน

ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ
“ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมเป็นสุข”